Tạo Ứng dụng CRUD | MySQL & PHP

Trong bài hướng dẫn tự học MySQL & PHP này, bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng CRUD với PHP và MySQL.

Tạo ứng dụng CRUD trong MySQL và PHP

Trong bài hướng dẫn tự học MySQL & PHP này, bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng CRUD với PHP MySQL.

Tạo ứng dụng CRUD trong MySQL và PHP
Tạo ứng dụng CRUD trong MySQL và PHP

CRUD là gì?

CRUD là từ viết tắt của Create, Read, Update và Delete.

Các hoạt động CRUD là các thao tác dữ liệu cơ bản.

Chúng ta đã học cách thực hiện tạo (tức là câu lệnh insert), đọc (tức là câu lệnh select), cập nhật và xóa các hoạt động trong các bài viết trước.

Trong bài này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng PHP đơn giản để thực hiện tất cả các hoạt động này trên bảng cơ sở dữ liệu MySQL.

Bây giờ, hãy bắt đầu bằng cách tạo bảng CSDL mà chúng ta sẽ sử dụng trong tất cả các ví dụ của chúng ta.

1. Tạo bảng CSDL

Thực hiện truy vấn SQL sau để tạo bảng có employee bên trong cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

Chúng ta sẽ sử dụng bảng này cho tất cả các ví dụ bên dưới.

CREATE TABLE employees (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  address VARCHAR(255) NOT NULL,
  salary INT(10) NOT NULL
);

2. Tạo file config

Sau khi tạo bảng, chúng ta cần tạo một tập lệnh PHP để kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Hãy tạo một tệp có tên ‘config.php‘ và đặt đoạn mã sau vào trong nó.

Sau này chúng ta sẽ yêu cầu tệp config.php này trong các trang khác bằng cách sử dụng hàm require() của PHP.

Hướng thủ tục:

<?php
/* Thông tin CSDL. Giả sử bạn đang chạy MySQL Server với thiết lập mặc định (user 'root' và không có mật khẩu) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL */
$link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
 
// Kiểm tra kết nối
if($link === false){
  die("ERROR: Không thể kết nối. " . mysqli_connect_error());
}
?>

Hướng đối tượng:

<?php
/* Thông tin CSDL. Giả sử bạn đang chạy MySQL Server với thiết lập mặc định (user 'root' và không có mật khẩu) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL */
$mysqli = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
 
// Kiểm tra kết nối
if($mysqli === false){
  die("ERROR: Không thể kết nối. " . $mysqli->connect_error);
}
?>

PDO:

<?php
/* Thông tin CSDL. Giả sử bạn đang chạy MySQL Server với thiết lập mặc định (user 'root' và không có mật khẩu) */
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_NAME', 'demo');
 
/* Cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL */
try{
  $pdo = new PDO("mysql:host=" . DB_SERVER . ";dbname=" . DB_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);
  // Thiết lập chế độ PDO Error thành Ngoại lệ
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
  die("ERROR: Không thể kết nối. " . $e->getMessage());
}
?>

Lưu ý: Thay thế thông tin đăng nhập theo cài đặt máy chủ MySQL của bạn trước khi kiểm tra mã này, ví dụ: thay thế tên cơ sở dữ liệu ‘demo‘ bằng tên cơ sở dữ liệu của riêng bạn, thay thế tên người dùng ‘root’ bằng tên người dùng cơ sở dữ liệu của bạn, chỉ định mật khẩu cơ sở dữ liệu nếu có.

3. Tạo một trang Landing Page

Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một trang đích cho ứng dụng CRUD của chúng ta có bảng dữ liệu hiển thị các bản ghi từ bảng cơ sở dữ liệu employee.

Nó cũng có các biểu tượng hành động cho mỗi bản ghi được hiển thị trong bảng, mà bạn có thể chọn để xem chi tiết, cập nhật hoặc xóa nó.

Chúng ta cũng sẽ thêm một nút tạo trên đầu của bảng dữ liệu có thể được sử dụng để tạo bản ghi mới trong bảng nhân viên.

Tạo một tệp có tên ‘index.php‘ và đặt đoạn mã sau vào đó:

Hướng thủ tục:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.js"></script>
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 650px;
      margin: 0 auto;
    }
    .page-header h2{
      margin-top: 0;
    }
    table tr td:last-child a{
      margin-right: 15px;
    }
  </style>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();  
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header clearfix">
            <h2 class="pull-left">Employees Details</h2>
            <a href="create.php" class="btn btn-success pull-right">Add New Employee</a>
          </div>
          <?php
          // Include file config.php
          require_once "config.php";
          
          // Cố gắng thực thi truy vấn
          $sql = "SELECT * FROM employees";
          if($result = mysqli_query($link, $sql)){
            if(mysqli_num_rows($result) > 0){
              echo "<table class='table table-bordered table-striped'>";
                echo "<thead>";
                  echo "<tr>";
                    echo "<th>#</th>";
                    echo "<th>Name</th>";
                    echo "<th>Address</th>";
                    echo "<th>Salary</th>";
                    echo "<th>Action</th>";
                  echo "</tr>";
                echo "</thead>";
                echo "<tbody>";
                while($row = mysqli_fetch_array($result)){
                  echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['address'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['salary'] . "</td>";
                    echo "<td>";
                      echo "<a href='read.php?id=". $row['id'] ."' title='View Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-eye-open'></span></a>";
                      echo "<a href='update.php?id=". $row['id'] ."' title='Update Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-pencil'></span></a>";
                      echo "<a href='delete.php?id=". $row['id'] ."' title='Delete Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-trash'></span></a>";
                    echo "</td>";
                  echo "</tr>";
                }
                echo "</tbody>";              
              echo "</table>";
              // Giải phóng bộ nhớ
              mysqli_free_result($result);
            } else{
              echo "<p class='lead'><em>Không tìm thấy bản ghi.</em></p>";
            }
          } else{
            echo "ERROR: Không thể thực thi $sql. " . mysqli_error($link);
          }
 
          // Đóng kết nối
          mysqli_close($link);
          ?>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.js"></script>
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 650px;
      margin: 0 auto;
    }
    .page-header h2{
      margin-top: 0;
    }
    table tr td:last-child a{
      margin-right: 15px;
    }
  </style>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();  
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header clearfix">
            <h2 class="pull-left">Employees Details</h2>
            <a href="create.php" class="btn btn-success pull-right">Add New Employee</a>
          </div>
          <?php
          // Include file config.php
          require_once "config.php";
          
          // Cố gắng thực thi truy vấn
          $sql = "SELECT * FROM employees";
          if($result = $mysqli->query($sql)){
            if($result->num_rows > 0){
              echo "<table class='table table-bordered table-striped'>";
                echo "<thead>";
                  echo "<tr>";
                    echo "<th>#</th>";
                    echo "<th>Name</th>";
                    echo "<th>Address</th>";
                    echo "<th>Salary</th>";
                    echo "<th>Action</th>";
                  echo "</tr>";
                echo "</thead>";
                echo "<tbody>";
                while($row = $result->fetch_array()){
                  echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['address'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['salary'] . "</td>";
                    echo "<td>";
                      echo "<a href='read.php?id=". $row['id'] ."' title='View Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-eye-open'></span></a>";
                      echo "<a href='update.php?id=". $row['id'] ."' title='Update Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-pencil'></span></a>";
                      echo "<a href='delete.php?id=". $row['id'] ."' title='Delete Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-trash'></span></a>";
                    echo "</td>";
                  echo "</tr>";
                }
                echo "</tbody>";              
              echo "</table>";
              // Giải phóng bộ nhớ
              $result->free();
            } else{
              echo "<p class='lead'><em>Không tìm thấy bản ghi.</em></p>";
            }
          } else{
            echo "ERROR: Không thể thực thi $sql. " . $mysqli->error;
          }
          
          // Đóng kết nối
          $mysqli->close();
          ?>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

PDO:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.js"></script>
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 650px;
      margin: 0 auto;
    }
    .page-header h2{
      margin-top: 0;
    }
    table tr td:last-child a{
      margin-right: 15px;
    }
  </style>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();  
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header clearfix">
            <h2 class="pull-left">Employees Details</h2>
            <a href="create.php" class="btn btn-success pull-right">Add New Employee</a>
          </div>
          <?php
          // Include file config.php
          require_once "config.php";
          
          // Cố gắng thực thi truy vấn
          $sql = "SELECT * FROM employees";
          if($result = $pdo->query($sql)){
            if($result->rowCount() > 0){
              echo "<table class='table table-bordered table-striped'>";
                echo "<thead>";
                  echo "<tr>";
                    echo "<th>#</th>";
                    echo "<th>Name</th>";
                    echo "<th>Address</th>";
                    echo "<th>Salary</th>";
                    echo "<th>Action</th>";
                  echo "</tr>";
                echo "</thead>";
                echo "<tbody>";
                while($row = $result->fetch()){
                  echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['address'] . "</td>";
                    echo "<td>" . $row['salary'] . "</td>";
                    echo "<td>";
                      echo "<a href='read.php?id=". $row['id'] ."' title='View Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-eye-open'></span></a>";
                      echo "<a href='update.php?id=". $row['id'] ."' title='Update Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-pencil'></span></a>";
                      echo "<a href='delete.php?id=". $row['id'] ."' title='Delete Record' data-toggle='tooltip'><span class='glyphicon glyphicon-trash'></span></a>";
                    echo "</td>";
                  echo "</tr>";
                }
                echo "</tbody>";              
              echo "</table>";
              // Free result set
              unset($result);
            } else{
              echo "<p class='lead'><em>Không tìm thấy bản ghi.</em></p>";
            }
          } else{
            echo "ERROR: Không thể thực thi $sql. " . $mysqli->error;
          }
          
          // Đóng kết nối
          unset($pdo);
          ?>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Sau khi điền một số bản ghi, chúng ta nhận được dữ liệu giống như hình bên dưới.

Bảng dữ liệu nhân viên

4. Tạo trang Create

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng chức năng Create cho ứng dụng CRUD của chúng ta.

Hãy tạo một tệp có tên ‘create.php‘ và đặt đoạn code sau vào trong đó.

Nó sẽ tạo ra một biểu mẫu để có thể được sử dụng để chèn các bản ghi vào bảng employees.

Hướng thủ tục:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thực lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị một câu lệnh insert
    $sql = "INSERT INTO employees (name, address, salary) VALUES (?, ?, ?)";
     
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sss", $param_name, $param_address, $param_salary);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Tạo bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }
  
  // Đóng kết nối
  mysqli_close($link);
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Create Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Create Record</h2>
          </div>
          <p>Please fill this form and submit to add employee record to the database.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thực lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị một câu lệnh insert
    $sql = "INSERT INTO employees (name, address, salary) VALUES (?, ?, ?)";
 
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bind_param("sss", $param_name, $param_address, $param_salary);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        // Tạo bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    $stmt->close();
  }
  
  // Đóng kết nối
  $mysqli->close();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Create Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Create Record</h2>
          </div>
          <p>Please fill this form and submit to add employee record to the database.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

PDO:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thực lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị một câu lệnh insert
    $sql = "INSERT INTO employees (name, address, salary) VALUES (:name, :address, :salary)";
 
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bindParam(":name", $param_name);
      $stmt->bindParam(":address", $param_address);
      $stmt->bindParam(":salary", $param_salary);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        // Tạo bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    unset($stmt);
  }
  
  // Đóng kết nối
  unset($pdo);
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Create Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Create Record</h2>
          </div>
          <p>Please fill this form and submit to add employee record to the database.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Tệp ‘create.php‘ tương tự sẽ hiển thị biểu mẫu HTML và xử lý dữ liệu biểu mẫu đã gửi. Nó cũng sẽ thực hiện xác nhận cơ bản trên đầu vào của người dùng (dòng số 11 đến 37) trước khi lưu dữ liệu.

5. Tạo trang Read

Bây giờ là lúc để xây dựng chức năng Read trong ứng dụng CRUD của chúng ta.

Hãy tạo một tệp có tên ‘read.php‘ và đặt đoạn mã sau vào trong đó. Nó chỉ đơn giản là lấy các bản ghi từ bảng employess dựa trên thuộc tính id của nhân viên.

Hướng thủ tục:

<?php
// Kiểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh Select
  $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = ?";
  
  if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_GET["id"]);
    
    // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
    if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
      $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);
  
      if(mysqli_num_rows($result) == 1){
        /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng tôi không cần sử dụng vòng lặp while */
        $row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
        
        // Lấy giá trị trường riêng lẻ
        $name = $row["name"];
        $address = $row["address"];
        $salary = $row["salary"];
      } else{
        // URL không chứa tham số id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
        header("location: error.php");
        exit();
      }
      
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  mysqli_stmt_close($stmt);
  
  // Đóng kết nối
  mysqli_close($link);
} else{
  // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
  header("location: error.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>View Record</h1>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Name</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["name"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Address</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["address"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Salary</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["salary"]; ?></p>
          </div>
          <p><a href="index.php" class="btn btn-primary">Back</a></p>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng:

<?php
// Kiểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh Select
  $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = ?";
  
  if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    $stmt->bind_param("i", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_GET["id"]);
    
    // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
    if($stmt->execute()){
      $result = $stmt->get_result();
      
      if($result->num_rows == 1){
        /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng tôi không cần sử dụng vòng lặp while */
        $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
        
        // Lấy giá trị trường riêng lẻ
        $name = $row["name"];
        $address = $row["address"];
        $salary = $row["salary"];
      } else{
        // URL không chứa tham số id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
        header("location: error.php");
        exit();
      }
      
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  $stmt->close();
  
  // Đóng kết nối
  $mysqli->close();
} else{
  // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
  header("location: error.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>View Record</h1>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Name</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["name"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Address</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["address"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Salary</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["salary"]; ?></p>
          </div>
          <p><a href="index.php" class="btn btn-primary">Back</a></p>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

PDO:

<?php
// Kiểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh Select
  $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = :id";
  
  if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    $stmt->bindParam(":id", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_GET["id"]);
    
    // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
    if($stmt->execute()){
      if($stmt->rowCount() == 1){
        /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng tôi không cần sử dụng vòng lặp while */
        $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        
        // Lấy giá trị trường riêng lẻ
        $name = $row["name"];
        $address = $row["address"];
        $salary = $row["salary"];
      } else{
        // URL không chứa tham số id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
        header("location: error.php");
        exit();
      }
      
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  unset($stmt);
  
  // Đóng kết nối
  unset($pdo);
} else{
  // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
  header("location: error.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>View Record</h1>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Name</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["name"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Address</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["address"]; ?></p>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Salary</label>
            <p class="form-control-static"><?php echo $row["salary"]; ?></p>
          </div>
          <p><a href="index.php" class="btn btn-primary">Back</a></p>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

6. Tạo trang Update

Tương tự, chúng ta có thể xây dựng chức năng Update trong ứng dụng CRUD.

Hãy tạo một tệp có tên ‘update.php‘ và đặt đoạn mã sau vào trong nó.

Nó sẽ cập nhật các bản ghi hiện có trong bảng employees dựa trên thuộc tính id của nhân viên.

Hướng thủ tục:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo với các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Lấy dữ liệu đầu vào
  $id = $_POST["id"];
  
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thực lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị câu lệnh Update
    $sql = "UPDATE employees SET name=?, address=?, salary=? WHERE id=?";
     
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssi", $param_name, $param_address, $param_salary, $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Update thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }
  
  // Đóng két nối
  mysqli_close($link);
} else{
  // Kiểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
  if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
    // Lấy tham số URL
    $id = trim($_GET["id"]);
    
    // Chuẩn bị câu lệnh select
    $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = ?";
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);
  
        if(mysqli_num_rows($result) == 1){
          /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng ta không cần sử dụng vòng lặp while */
          $row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
          
          // Lấy giá trị trường riêng lẻ
          $name = $row["name"];
          $address = $row["address"];
          $salary = $row["salary"];
        } else{
          // URL không có id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
          header("location: error.php");
          exit();
        }
        
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
    
    // Đóng câu lệnh
    mysqli_stmt_close($stmt);
    
    // Đóng kết nối
    mysqli_close($link);
  } else{
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Update Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Update Record</h2>
          </div>
          <p>Please edit the input values and submit to update the record.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars(basename($_SERVER['REQUEST_URI'])); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>"/>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo với các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Lấy dữ liệu đầu vào
  $id = $_POST["id"];
  
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thức lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị câu lệnh Update
    $sql = "UPDATE employees SET name=?, address=?, salary=? WHERE id=?";
 
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bind_param("sssi", $param_name, $param_address, $param_salary, $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        // Update bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    $stmt->close();
  }
  
  // Đóng kết nối
  $mysqli->close();
} else{
  // Kiểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
  if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
    // Lấy tham số URL
    $id = trim($_GET["id"]);
    
    // Chuẩn bị câu lệnh Select
    $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = ?";
    if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bind_param("i", $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        $result = $stmt->get_result();
        
        if($result->num_rows == 1){
          /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng tôi không cần sử dụng vòng lặp while */
          $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
          
          // Lấy giá trị trường riêng lẻ
          $name = $row["name"];
          $address = $row["address"];
          $salary = $row["salary"];
        } else{
          // URL không chứa id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
          header("location: error.php");
          exit();
        }
        
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.
      }
    }
    
    // Đóng câu lệnh
    $stmt->close();
    
    // Đóng kết nối
    $mysqli->close();
  } else{
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Update Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Update Record</h2>
          </div>
          <p>Please edit the input values and submit to update the record.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars(basename($_SERVER['REQUEST_URI'])); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>"/>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

PDO:

<?php
// Include file config.php
require_once "config.php";
 
// Xác định các biến và khởi tạo với các giá trị trống
$name = $address = $salary = "";
$name_err = $address_err = $salary_err = "";
 
// Xử lý dữ liệu biểu mẫu khi biểu mẫu được gửi
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Lấy dữ liệu đầu vào
  $id = $_POST["id"];
  
  // Xác thực tên
  $input_name = trim($_POST["name"]);
  if(empty($input_name)){
    $name_err = "Please enter a name.";
  } elseif(!filter_var($input_name, FILTER_VALIDATE_REGEXP, array("options"=>array("regexp"=>"/^[a-zA-Z\s]+$/")))){
    $name_err = "Please enter a valid name.";
  } else{
    $name = $input_name;
  }
  
  // Xác thực địa chỉ
  $input_address = trim($_POST["address"]);
  if(empty($input_address)){
    $address_err = "Please enter an address.";   
  } else{
    $address = $input_address;
  }
  
  // Xác thực lương
  $input_salary = trim($_POST["salary"]);
  if(empty($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter the salary amount.";   
  } elseif(!ctype_digit($input_salary)){
    $salary_err = "Please enter a positive integer value.";
  } else{
    $salary = $input_salary;
  }
  
  // Kiểm tra lỗi đầu vào trước khi chèn vào cơ sở dữ liệu
  if(empty($name_err) && empty($address_err) && empty($salary_err)){
    // Chuẩn bị câu lệnh Update
    $sql = "UPDATE employees SET name=:name, address=:address, salary=:salary WHERE id=:id";
 
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bindParam(":name", $param_name);
      $stmt->bindParam(":address", $param_address);
      $stmt->bindParam(":salary", $param_salary);
      $stmt->bindParam(":id", $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_name = $name;
      $param_address = $address;
      $param_salary = $salary;
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        // Update thành công. Chuyển hướng đến trang đích
        header("location: index.php");
        exit();
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
     
    // Đóng câu lệnh
    unset($stmt);
  }
  
  // Đóng két nối
  unset($pdo);
} else{
  // iểm tra sự tồn tại của tham số id trước khi xử lý thêm
  if(isset($_GET["id"]) && !empty(trim($_GET["id"]))){
    // Lấy tham số URL
    $id = trim($_GET["id"]);
    
    // Chuẩn bị câu lệnh select
    $sql = "SELECT * FROM employees WHERE id = :id";
    if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
      // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
      $stmt->bindParam(":id", $param_id);
      
      // Thiết lập tham số
      $param_id = $id;
      
      // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
      if($stmt->execute()){
        if($stmt->rowCount() == 1){
          /* Lấy hàng kết quả dưới dạng một mảng kết hợp. Vì tập kết quả chỉ chứa một hàng, chúng ta không cần sử dụng vòng lặp while */
          $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        
          // Lấy giá trị trường riêng lẻ
          $name = $row["name"];
          $address = $row["address"];
          $salary = $row["salary"];
        } else{
          // URL không có id hợp lệ. Chuyển hướng đến trang error
          header("location: error.php");
          exit();
        }
        
      } else{
        echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
      }
    }
    
    // Đóng câu lệnh
    unset($stmt);
    
    // Đóng kết nối
    unset($pdo);
  } else{
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đến trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Update Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h2>Update Record</h2>
          </div>
          <p>Please edit the input values and submit to update the record.</p>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars(basename($_SERVER['REQUEST_URI'])); ?>" method="post">
            <div class="form-group <?php echo (!empty($name_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Name</label>
              <input type="text" name="name" class="form-control" value="<?php echo $name; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $name_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($address_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Address</label>
              <textarea name="address" class="form-control"><?php echo $address; ?></textarea>
              <span class="help-block"><?php echo $address_err;?></span>
            </div>
            <div class="form-group <?php echo (!empty($salary_err)) ? 'has-error' : ''; ?>">
              <label>Salary</label>
              <input type="text" name="salary" class="form-control" value="<?php echo $salary; ?>">
              <span class="help-block"><?php echo $salary_err;?></span>
            </div>
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>"/>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Submit">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Cancel</a>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

7. Tạo trang Delete

Bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng chức năng Delete trong ứng dụng CRUD.

Hãy tạo một tệp có tên ‘delete.php‘ và đặt đoạn mã sau vào trong nó.

Nó sẽ xóa các bản ghi hiện có khỏi bảng employees dựa trên thuộc tính id của nhân viên.

Hướng thủ tục:

<?php
// Quy trình xóa bản ghi sau khi đã xác nhận
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh delete
  $sql = "DELETE FROM employees WHERE id = ?";
  
  if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_POST["id"]);
    
    // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
    if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
      // Xóa bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
      header("location: index.php");
      exit();
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  mysqli_stmt_close($stmt);
  
  // Đóng kết nối
  mysqli_close($link);
} else{
  // Kiểm tra sự tồn tại của tham số id
  if(empty(trim($_GET["id"]))){
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đén trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>Delete Record</h1>
          </div>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="alert alert-danger fade in">
              <input type="hidden" name="id" value="<?php echo trim($_GET["id"]); ?>"/>
              <p>Are you sure you want to delete this record?</p><br>
              <p>
                <input type="submit" value="Yes" class="btn btn-danger">
                <a href="index.php" class="btn btn-default">No</a>
              </p>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Hướng đối tượng:

<?php
// Quy trình xóa bản ghi sau khi đã xác nhận
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh delete
  $sql = "DELETE FROM employees WHERE id = ?";
  
  if($stmt = $mysqli->prepare($sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    $stmt->bind_param("i", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_POST["id"]);
    
    // Attempt to execute the prepared statement
    if($stmt->execute()){
      // Xóa bản thi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
      header("location: index.php");
      exit();
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  $stmt->close();
  
  // Đóng kết nối
  $mysqli->close();
} else{
  // Kiểm tra sự tồn tại của tham số id
  if(empty(trim($_GET["id"]))){
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đén trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>Delete Record</h1>
          </div>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="alert alert-danger fade in">
              <input type="hidden" name="id" value="<?php echo trim($_GET["id"]); ?>"/>
              <p>Are you sure you want to delete this record?</p><br>
              <p>
                <input type="submit" value="Yes" class="btn btn-danger">
                <a href="index.php" class="btn btn-default">No</a>
              </p>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

PDO:

<?php
// Quy trình xóa bản ghi sau khi đã xác nhận
if(isset($_POST["id"]) && !empty($_POST["id"])){
  // Include file config.php
  require_once "config.php";
  
  // Chuẩn bị câu lệnh delete
  $sql = "DELETE FROM employees WHERE id = :id";
  
  if($stmt = $pdo->prepare($sql)){
    // Liên kết các biến với câu lệnh đã chuẩn bị
    $stmt->bindParam(":id", $param_id);
    
    // Thiết lập tham số
    $param_id = trim($_POST["id"]);
    
    // Cố gắng thực thi câu lệnh đã chuẩn bị
    if($stmt->execute()){
      // Xóa bản ghi thành công. Chuyển hướng đến trang đích
      header("location: index.php");
      exit();
    } else{
      echo "Oh, no. Có gì đó sai sai. Vui lòng thử lại.";
    }
  }
   
  // Đóng câu lệnh
  unset($stmt);
  
  // Đóng kết nối
  unset($pdo);
} else{
  // Kiểm tra sự tồn tại của tham số id
  if(empty(trim($_GET["id"]))){
    // URL không chứa tham số id. Chuyển hướng đén trang error
    header("location: error.php");
    exit();
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>View Record</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 500px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>Delete Record</h1>
          </div>
          <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
            <div class="alert alert-danger fade in">
              <input type="hidden" name="id" value="<?php echo trim($_GET["id"]); ?>"/>
              <p>Are you sure you want to delete this record?</p><br>
              <p>
                <input type="submit" value="Yes" class="btn btn-danger">
                <a href="index.php" class="btn btn-default">No</a>
              </p>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

8. Tạo trang Error

Cuối cùng, hãy tạo thêm một tệp ‘error.php‘.

Trang này sẽ được hiển thị nếu yêu cầu không hợp lệ, tức là nếu tham số id bị thiếu trong chuỗi truy vấn URL hoặc nó không hợp lệ.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Error</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 750px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>Invalid Request</h1>
          </div>
          <div class="alert alert-danger fade in">
            <p>Sorry, you've made an invalid request. Please <a href="index.php" class="alert-link">go back</a> and try again.</p>
          </div>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Chúc mừng bạn đã tạo xong ứng dụng CRUD với MySQL & PHP

Sau tất cả, chúng ta đã tạo xong các chức năng Create, Read, Update Delete cho ứng dụng CRUD.

Bạn cũng biết cả 3 cách tạo ứng dụng CRUD, bao gồm: Hướng thủ tục, Hướng đối tượng PDO.

Mình khuyên bạn nên tìm hiểu từ bài Hướng dẫn kết nối CSDL để hiểu rõ cách thực hiện từng chức năng.

Bài viết này chỉ hướng dẫn bạn thêm phần lắng nghe sự kiện và kết xuất dữ liệu dựa theo các hành động cụ thể mà thôi.

Chúc bạn học tốt.

PHPDev

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *