DEBUG PHP

Có thể bạn muốn xem

Pesudo class trong CSS

Bộ chọn lớp giả CSS (Pesudo class Selector) khớp với các thành phần dựa trên một điều kiện bổ sung và không nhất thiết phải được định nghĩa trong DOM tree.

Pesudo Element trong CSS

Sử dụng phần tử giả (Pesudo element) trong CSS là một cách để áp dụng các quy tắc CSS cho phần tử không xác định vị trí trong DOM tree.

Tại sao không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa

Lý do tại sao người ta không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa. Nhà phát triển PHP cũng khuyến cáo chuyển sang sử dụng giải pháp khác thay vì dùng các hàm mysql.

Tìm 1 chuỗi bên trong 1 chuỗi khác với PHP.

Giải pháp để kiểm tra xem 1 chuỗi này có nằm trong một chuỗi khác hay không với hàm strops() trong PHP