DEBUG PHP

Có thể bạn muốn xem

Tại sao không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa

Lý do tại sao người ta không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa. Nhà phát triển PHP cũng khuyến cáo chuyển sang sử dụng giải pháp khác thay vì dùng các hàm mysql.

Tìm 1 chuỗi bên trong 1 chuỗi khác với PHP.

Giải pháp để kiểm tra xem 1 chuỗi này có nằm trong một chuỗi khác hay không với hàm strops() trong PHP