Thế giới PHP

Có thể bạn muốn xem

Pesudo Element trong CSS

Sử dụng phần tử giả (Pesudo element) trong CSS là một cách để áp dụng các quy tắc CSS cho phần tử không xác định vị trí trong DOM tree.

Pesudo class trong CSS

Bộ chọn lớp giả CSS (Pesudo class Selector) khớp với các thành phần dựa trên một điều kiện bổ sung và không nhất thiết phải được định nghĩa trong DOM tree.

5 TIP Học Lập trình PHP hiệu quả & Nhanh

PHP đã khá dễ học. Cùng với việc vận dụng 5 TIP Học Lập trình PHP hiệu quả này bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt ngôn ngữ này.