Tìm 1 chuỗi bên trong 1 chuỗi khác với PHP.

“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Bill Gates

Microsoft

[DEBUG PHP]

Vấn đề đặt ra:

Vấn đề: Cần kiểm tra xem một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không?

$chuoi = "Đây là chuỗi cần kiểm tra";

// Viết code để kiểm tra từ 'cần' có mặt trong chuỗi trên không?

Giải pháp: Kiểm tra một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không.

Kiểm tra một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không.

Bạn có thể sử dụng hàm strops() được PHP cung cấp sẵn để tìm một chuỗi bên trong chuỗi khác như sau:

$chuoi = "Đây là chuỗi cần kiểm tra";

if (strpos($chuoi, 'cần') !== false) {
    echo 'true';
}

Lưu ý:

Việc sử dụng “! == false” là có chủ ý

Sử dụng toán tử ! == (thay vì “! = False” hoặc “== true” là do bản chất đúng / sai của PHP trong việc xử lý với kết quả trả về của strops.

>>> Xem cụ thể hơn về cách tìm và xác định một chuỗi có tồn tại trong chuỗi khác hay không bằng cách sử dụng hàm strpos() trong PHP

Có thể bạn muốn xem

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here