PHP & MySQL

Có thể bạn muốn xem

Mệnh đề WHERE | MySQL & PHP

Bạn sẽ được hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề WHERE để chọn các bản ghi từ bảng cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên các điều kiện cụ thể bằng PHP.

Câu lệnh SELECT | MySQL & PHP

Trong hướng tự học PHP và MySQL này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh SELECT để chọn bản ghi từ bảng MySQL bằng PHP.

Chèn ID cuối cùng trong MySQL

3 cách lấy ID cuối cùng trong bảng CSDL MySQL để giúp cho cả người mới bắt đầu học lập trình PHP cũng có thể hiểu.

Prepared Statements trong MySQL

Prepared Statement (còn được gọi là câu lệnh được tham số hóa) chỉ đơn giản là một mẫu truy vấn SQL có chứa trình giữ chỗ thay vì các giá trị tham số thực tế.

Lệnh INSERT trong MySQL & PHP

Trong bài Hướng dẫn tự học PHP này, bạn sẽ được tìm hiểu cách chèn các bản ghi trong bảng MySQL bằng PHP với lệnh INSERT. Chèn dữ liệu vào bảng cơ...

3 Cách Tạo bảng trong CSDL MySQL

Trong bài hướng dẫn tự học lập trình PHP này, bạn sẽ được tìm hiểu về cách tạo bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP.