PHP Cơ bản

Có thể bạn muốn xem

CSS Box Model

Trong hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu về CSS Box Model. Hiểu làm thế nào các phần tử có thể trình bày trực quan trên trang web.

Cách CSS Bảng (Table)

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu toàn tập cách CSS bảng đẹp, CSS table một cách dễ hiểu nhất.

Bài 15: Tìm hiểu về Function (Hàm) trong PHP

Trong bài học này bạn sẽ được học về cách tạo các function (hàm) tùy chỉnh trong PHP. Cách định nghĩa function và một số vấn đề liên quan với function.

Bài 14: Cách sử dụng vòng lặp (loop) trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp while, do...while, for, foreach để lặp lại một loạt các hành động trong PHP.

Bài 13: Cách sắp xếp mảng trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các phần tử hoặc key của một mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong PHP.

Bài 12: Array (Mảng) trong PHP

Bài học này bạn sẽ học được cách sử dụng mảng trong PHP. Hiểu về mảng chỉ mục, mảng liên kết, mảng đa chiều và cách xem cấu trúc, dữ liệu của nó

Bài 11: Cách sử dụng câu lệnh điều khiển Switch…Case trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh Swicth...Case để kiểm tra hoặc đánh giá một biểu thức với các giá trị khác nhau trong PHP.

Bài 10: Cách sử dụng câu lệnh điều kiện IF, Else, Elseif trong Lập trình PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng câu lệnh điều kiện if, if...else, if...elseif...else (Conditional Statements) để thực hiện các hành động trong lập trình nói chung và Lập trình PHP nói riêng.