PHP Cơ bản

Có thể bạn muốn xem

CSS Box Model

Trong hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu về CSS Box Model. Hiểu làm thế nào các phần tử có thể trình bày trực quan trên trang web.

Cách CSS Bảng (Table)

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu toàn tập cách CSS bảng đẹp, CSS table một cách dễ hiểu nhất.

Bài 27: Thu thập dữ liệu Người dùng bằng Biểu mẫu trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học Lập trình PHP này, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu cách lấy, thu thập dữ liệu đầu vào của người dùng được gửi qua một biểu mẫu (form) bằng cách sử dụng các biến superglobal trong PHP như: $_GET, $_POST và $_REQUEST.

Bài 26: Hướng dẫn gửi Email trong PHP

Trong bài hướng dẫn học lập trình PHP này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cách gửi email văn bản thông thường hoặc HTML đơn giản trong PHP bằng hàm mail().

Bài 25: Section trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu nhất định trên máy chủ tạm thời bằng cách sử dụng Section trong PHP.

Bài 24: PHP Cookies

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng cookies trong PHP. Cách thiết lập cookie, truy cập cookie, xóa cookie trong PHP.

Bài 17: Tìm hiểu về GET và POST trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách gửi thông tin đến máy chủ bằng các phương thức HTTP GET và POST và truy xuất chúng bằng PHP.

Bài 16: Thực hiện phép tính toán học trong PHP và một số hàm toán học thông dụng nhất.

Ở bài học này, bạn sẽ học cách thực hiện các phép toán trong PHP và tìm hiểu về một số hàm toán học thông dụng nhất trong PHP.