Tự học PHP

Có thể bạn muốn xem

Pesudo Element trong CSS

Sử dụng phần tử giả (Pesudo element) trong CSS là một cách để áp dụng các quy tắc CSS cho phần tử không xác định vị trí trong DOM tree.

Pesudo class trong CSS

Bộ chọn lớp giả CSS (Pesudo class Selector) khớp với các thành phần dựa trên một điều kiện bổ sung và không nhất thiết phải được định nghĩa trong DOM tree.

Bài 8: Thao tác với String trong PHP

Ở bài học này, hãy cùng mình học cách lưu trữ và thao tác với chuỗi trong PHP

Bài 7: Kiểu dữ liệu (Data type) trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu có sẵn trong PHP như Int, String, Float, Number, Double, Boolean, Array, Object...

Bài 6: Echo và Print trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh echo và print trong PHP để hiển thị dữ liệu trong trình duyệt web.

Bài 5: Constant (Hằng số) trong PHP

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các hằng số (constant) để lưu trữ các giá trị cố định trong PHP.

Bài 4: Biến trong PHP

Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biến trong PHP, cách khai báo và cách đặt tên biến trong PHP

Bài 3: Cú pháp PHP (PHP Syntax)

Bài này chúng ta sẽ học cách viết cú pháp PHP chuẩn. Cách comment và các trường hợp phân biệt HOA thường trong PHP