Tự học PHP

Có thể bạn muốn xem

Pesudo Element trong CSS

Sử dụng phần tử giả (Pesudo element) trong CSS là một cách để áp dụng các quy tắc CSS cho phần tử không xác định vị trí trong DOM tree.

Pesudo class trong CSS

Bộ chọn lớp giả CSS (Pesudo class Selector) khớp với các thành phần dựa trên một điều kiện bổ sung và không nhất thiết phải được định nghĩa trong DOM tree.

Bài 14: Cách sử dụng vòng lặp (loop) trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp while, do...while, for, foreach để lặp lại một loạt các hành động trong PHP.

Bài 13: Cách sắp xếp mảng trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các phần tử hoặc key của một mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong PHP.

Bài 12: Array (Mảng) trong PHP

Bài học này bạn sẽ học được cách sử dụng mảng trong PHP. Hiểu về mảng chỉ mục, mảng liên kết, mảng đa chiều và cách xem cấu trúc, dữ liệu của nó

Bài 11: Cách sử dụng câu lệnh điều khiển Switch…Case trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh Swicth...Case để kiểm tra hoặc đánh giá một biểu thức với các giá trị khác nhau trong PHP.

Bài 10: Cách sử dụng câu lệnh điều kiện IF, Else, Elseif trong Lập trình PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng câu lệnh điều kiện if, if...else, if...elseif...else (Conditional Statements) để thực hiện các hành động trong lập trình nói chung và Lập trình PHP nói riêng.

Bài 9: Cách sử dụng Toán tử (Operator) trong PHP

Trong bài học PHP này, bạn sẽ học sử dụng 8 loại toán tử để hoàn thành các công việc trong PHP.