Bài 7: Kiểu dữ liệu (Data type) trong PHP

0
1473
Các kiểu dữ liệu trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu có sẵn trong PHP như Int, String, Float, Number, Double, Boolean, Array, Object…

Các kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các giá trị được gán cho một biến PHP có thể có các loại dữ liệu khác nhau bao gồm các kiểu chuỗi (string) và số (number) đơn giản đến các loại dữ liệu phức tạp hơn như mảng (array) và đối tượng (object)

1. PHP Integers (Dữ liệu kiểu Số nguyên)

Integers là số nguyên, không có dấu thập phân (…, -2, -1, 0, 1, 2, …). Các số nguyên có thể được chỉ định theo số thập phân (base 10), thập lục phân (base 16 – có tiền tố là 0x) hoặc số bát phân (base 8 – có tiền tố 0), tùy chọn đứng trước một dấu ( – hoặc +).

<?php
$a = 123; // decimal number
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = -123; // a negative number
var_dump($b);
echo "<br>";
 
$c = 0x1A; // hexadecimal number
var_dump($c);
echo "<br>";
 
$d = 0123; // octal number
var_dump($d);
?>

Note: Kể từ PHP 5.4 trở lên, bạn cũng có thể chỉ định các số nguyên trong ký hiệu nhị phân (base 2). Để sử dụng ký hiệu nhị phân đứng trước số có 0b (ví dụ: $ var = 0b11111111;).

2. PHP String (Dữ liệu kiểu Chuỗi)

String là chuỗi các ký tự, trong đó mỗi ký tự giống như một byte.

Một chuỗi có thể chứa các chữ cái, số và ký tự đặc biệt và nó có thể lớn tới 2GB (tối đa 2147483647 byte).

Cách đơn giản nhất để chỉ định một chuỗi là đặt nó trong các dấu ngoặc đơn (ví dụ: ‘Hello world!’), Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc kép (”
Hello world”).

<?php
$a = 'Hello world!';
echo $a;
echo "<br>";
 
$b = "Hello world!";
echo $b;
echo "<br>";
 
$c = 'Stay here, I\'ll be back.';
echo $c;
?>

Bạn sẽ được học nhiều hơn về String trong series tự học PHP này trong các bài sau.

3. Kiểu Float hoặc Double

Các số có dấu phẩy động (còn được gọi là “floats”, “double” hoặc “real numbers”) là các số thập phân hoặc phân số, như được minh họa trong ví dụ dưới đây.

<?php
$a = 1.234;
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = 10.2e3;
var_dump($b);
echo "<br>";
 
$c = 4E-10;
var_dump($c);
?>

4. Dữ liệu kiểu Boolean

Booleans giống như một công tắc, nó chỉ có hai giá trị có thể là 1 (true) hoặc 0 (false).

<?php
// Gán giá trị TRUE cho biến
$show_error = true;
var_dump($show_error);
?>

5. Dữ liệu kiểu Mảng (Array) trong PHP

Một mảng là một biến có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm. Mảng rất hữu ích khi tổng hợp một loạt các mục liên quan lại với nhau, ví dụ như một tập hợp các tên quốc gia hoặc thành phố.

Một mảng được định nghĩa chính thức là một tập hợp các giá trị dữ liệu được lập chỉ mục. Mỗi chỉ mục (còn được gọi là key) của một mảng là duy nhất và tham chiếu một giá trị tương ứng.

<?php
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
var_dump($colors);
echo "<br>";
 
$color_codes = array(
  "Red" => "#ff0000",
  "Green" => "#00ff00",
  "Blue" => "#0000ff"
);
var_dump($color_codes);
?>

Bạn sẽ học nhiều hơn về array trong các bài học tiếp theo. Bài này mình chỉ giới thiệu thôi.

6. Dữ liệu kiểu đối tượng (Object) trong PHP

Đối tượng là một kiểu dữ liệu không chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu mà còn thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.

Một đối tượng là một thể hiện cụ thể của một class dùng làm mẫu cho các đối tượng. Các đối tượng được tạo dựa trên mẫu này thông qua từ khóa new

Mọi đối tượng đều có các thuộc tính (properties) và phương thức (method) tương ứng với các thuộc tính của class cha của nó.

Mỗi đối tượng đối tượng là hoàn toàn độc lập, với các thuộc tính và phương thức riêng của nó và do đó có thể được thao tác độc lập với các đối tượng khác cùng class.

Đây là một ví dụ đơn giản về định nghĩa class theo sau là việc tạo đối tượng.

<?php
// Class definition
class greeting{
  // properties
  public $str = "Hello World!";
  
  // methods
  function show_greeting(){
    return $this->str;
  }
}
 
// Create object from class
$message = new greeting;
var_dump($message);
?>

TIP: Các phần tử dữ liệu được lưu trữ trong một đối tượng được gọi là các thuộc tính và thông tin hoặc mã mô tả cách xử lý dữ liệu được gọi là các phương thức của đối tượng.

7. Dữ liệu kiểu NULL trong PHP

Giá trị NULL đặc biệt được sử dụng để biểu diễn các biến rỗng trong PHP. Một biến kiểu NULL là một biến không có dữ liệu. NULL là giá trị duy nhất có thể có của kiểu null.

<?php
$a = NULL;
var_dump($a);
echo "<br>";
 
$b = "Hello World!";
$b = NULL;
var_dump($b);
?>

Hơi khó hiểu phải không? :D. Đừng có cố hiểu bây giờ. Bạn cứ biết là có dữ liệu kiểu Null là được rồi.

8. PHP Resources

Resource là một biến đặc biệt, giữ tham chiếu đến tài nguyên bên ngoài.

Các biến Resource thường giữ các trình xử lý đặc biệt để mở các tệp và kết nối cơ sở dữ liệu.

<?php
// Open a file for reading
$handle = fopen("note.txt", "r");
var_dump($handle);
echo "<br>";
 
// Connect to MySQL database server with default setting
$link = mysql_connect("localhost", "root", "");
var_dump($link);
?>

9. Tổng kết

Như vậy là qua bài này mình đã giới thiệu về 8 kiểu dữ liệu trong PHP. Qua các bài tiếp theo bạn sẽ hiểu rõ hơn khi bắt đầu sử dụng chúng.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here