Bài 6: Echo và Print trong PHP

“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Bill Gates

Microsoft

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh echo print trong PHP để hiển thị dữ liệu trong trình duyệt web.

Echo và Print trong PHP
Echo và Print trong PHP

1. Câu lệnh Echo

Câu lệnh echo có thể xuất ra một hoặc nhiều chuỗi.

Nói chung, câu lệnh echo có thể hiển thị bất cứ thứ gì có thể được hiển thị cho trình duyệt, chẳng hạn như chuỗi, số, giá trị biến, kết quả của biểu thức, v.v.

Vì echo là cấu trúc ngôn ngữ không thực sự là một hàm (như câu lệnh if), nên bạn có thể sử dụng nó mà không cần dấu ngoặc đơn, ví dụ:

echo Hoặc echo()

Tuy nhiên, nếu bạn muốn truyền nhiều hơn một tham số cho echo, các tham số không được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Hiển thị chuỗi ký tự bằng câu lệnh Echo

<?php
// Hiển thị chuỗi ký tự
echo "Hello World!";
?>

Đầu ra của đoạn mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Hello World!

Hiển thị code HTML bằng câu lệnh Echo

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị code HTML bằng cách sử dụng câu lệnh echo:

<?php
// Hiển thị code HTML
echo "<h4>Đây là một tiêu đề.</h4>";
echo "<h4 style='color: red;'>Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ.</h4>";
?>

Đầu ra của đoạn mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Đây là một tiêu đề

Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ

Hiển thị Biến bằng echo

Ví dụ sau sẽ cho bạn thấy cách hiển thị biến bằng cách sử dụng câu lệnh echo:

<?php
// Định nghĩa các biến
$txt = "Hello World!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Hiển thị các biến
echo $txt;
echo "<br>";
echo $num;
echo "<br>";
echo $colors[0];
?>

Đầu ra của đoạn mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Hello World! 
123456789 
Red

2. Câu lệnh Print trong PHP

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh print (thay thế cho tiếng echo) để hiển thị đầu ra cho trình duyệt.

Giống như tiếng echo, câu lệnh print cũng là một cấu trúc ngôn ngữ không phải là một function thực sự. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng nó mà không cần dấu ngoặc đơn như:

print hoặc print()

Cả câu lệnh echo print đều hoạt động chính xác theo cùng một cách ngoại trừ câu lệnh print chỉ có thể xuất ra một chuỗi và luôn trả về 1.

Đó là lý do tại sao câu lệnh echo nhanh hơn so với câu lệnh print vì nó không trả về bất kỳ giá trị nào.

Hiển thị chuỗi ký tự bằng Print

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy cách hiển thị một chuỗi ký tự với câu lệnh print:

<?php
// Hiển thị chuỗi ký tự
print "Hello World!";
?>

Đầu ra của đoạn mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Hello World!

Hiển thị code HTML bằng Print

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy cách hiển thị code HTML với câu lệnh print:

<?php
// Hiển thị code HTML
print "<h4>Đây là một tiêu đề.</h4>";
print "<h4 style='color: red;'>Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ.</h4>";
?>

Đầu ra của đoạn mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Đây là một tiêu đề

Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ

Hiển thị Biến bằng Print

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy cách hiển thị biến với câu lệnh print:

<?php
// Defining variables
$txt = "Hello World!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Displaying variables
print $txt;
print "<br>";
print $num;
print "<br>";
print $colors[0];
?>

Đầu ra của mã PHP ở trên sẽ trông giống như thế này:

Hello World! 
123456789 
Red

3. Tổng kết

Như vậy qua bài này bạn đã hiểu cách sử dụng câu lệnh echo print để hiển thị chuỗi ký tự, hiển thị biến và hiển thị code HTML.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Kiểu dữ liệu (Data type)

Có thể bạn muốn xem

Thuộc tính Màu sắc trong CSS

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp định nghĩa các giá trị màu khác nhau trong CSS theo 3 cách khác nhau

Thuộc tính Background trong CSS

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nền / thuộc tính background cho một phần tử bằng CSS.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here