Bài 5: Constant (Hằng số) trong PHP

0
1435
Hàng số (constant) trong PHP

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các hằng số (constant) để lưu trữ các giá trị cố định trong PHP.

Hàng số (constant) trong PHP

1. Constant (Hằng số) trong PHP là gì?

Constant (Hằng số) là tên hoặc mã định danh cho một giá trị cố định.

Hằng số giống như các biến, nhưng chúng không thể định nghĩa hoặc thay đổi (ngoại trừ hằng số ma thuật – magic constant)

Các hằng số rất hữu ích để lưu trữ dữ liệu không thay đổi trong khi tập lệnh đang chạy. Các ví dụ phổ biến của dữ liệu kiểu hằng số bao gồm các cài đặt cấu hình như tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu, URL cơ sở của trang web, tên công ty, v.v.

Các hằng số được định nghĩa bằng hàm define() của PHP, chấp nhận hai đối số:

  • Tên của hằng số
  • Giá trị của nó.

Sau khi xác định giá trị không đổi có thể được truy cập bất cứ lúc nào chỉ bằng cách tham khảo tên của nó. Đây là một ví dụ đơn giản:

<?php
// Định nghĩa hằng số
define("SITE_URL", "https://laptrinhvienphp.com/");
 
// Sử dụng Hằng số
echo 'Thank you for visiting - ' . SITE_URL;
?>

Đầu ra của đoạn mã trên sẽ là:

Thank you for visiting - https://laptrinhvienphp.com/

Câu lệnh echo trong PHP thường được sử dụng để hiển thị hoặc xuất dữ liệu lên trình duyệt web. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chúng trong chương tiếp theo.

TIP: Bằng cách lưu trữ giá trị trong một hằng số thay vì một biến, bạn có thể chắc chắn rằng giá trị sẽ không bị thay đổi khi ứng dụng của bạn chạy.

2. Các quy ước đặt tên cho các hằng trong PHP

Tên của hằng phải tuân theo các quy tắc giống như tên biến, có nghĩa là tên hằng hợp lệ phải bắt đầu bằng:

  • Một chữ cái hoặc dấu gạch dưới, theo sau là bất kỳ số lượng chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới
  • Với một ngoại lệ: Không bắt buộc phải có tiền tố $ cho tên hằng.

TIP: Theo quy ước, tên hằng thường được viết bằng chữ in hoa. Điều này là để nhận dạng và phân biệt dễ dàng của Hằng số với các Biến trong mã nguồn.

TIP: Có những hằng số đã được định nghĩa sẵn trong PHP. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here