Bài 4: Biến trong PHP

0
689
Biến trong PHP - PHP Variables

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách lưu trữ thông tin trong một biến trong PHP.

1. Biến trong PHP là gì? (PHP Variable)

Các biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, như chuỗi văn bản, số, v.v … Các giá trị biến có thể thay đổi trong quá trình xử lý. Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về các biến:

 • Trong PHP, một biến không cần phải khai báo trước khi thêm giá trị vào nó.
 • PHP tự động chuyển đổi biến thành kiểu dữ liệu chính xác, tùy thuộc vào giá trị của nó.
 • Sau khi khai báo một biến, bạn có thể sử dụng biến để làm việc.
 • Toán tử gán “=” được sử dụng để gán giá trị cho một biến.

Biến trong PHP có thể được khai báo như thế này: $var_name = value;

<?php
// Declaring variables
$txt = "Hello World!";
$number = 10;
 
// Displaying variables value
echo $txt; // Output: Hello World!
echo $number; // Output: 10
?>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo hai biến trong đó biến thứ nhất được gán với giá trị chuỗi và biến thứ hai được gán với một số.

Sau đó, chúng tôi đã hiển thị các giá trị biến trong trình duyệt bằng cách sử dụng câu lệnh echo.

Câu lệnh echo thường được sử dụng để xuất dữ liệu ra trình duyệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này trong các bài sắp tới.

2. Các quy ước đặt tên cho các biến trong PHP

Đây là các quy tắc sau để đặt tên một biến PHP:

 • Tất cả các biến trong PHP được bắt đầu bằng dấu $, theo sau là tên của biến
 • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới _.
 • Tên một biến không thể bắt đầu bằng một số.
 • Tên biến trong PHP chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số dưới (A-z, 0-9 và _).
 • Tên một biến không thể chứa dấu cách.

Lưu ý:
Tên biến trong PHP là phân biệt chữ hoa chữ thường, nó có nghĩa là $x và $X là hai biến khác nhau. Vì vậy, hãy cẩn thận trong khi xác định tên biến.

3. Tổng kết

Như vậy là trong bài này các bạn đã biết:

 • Biến trong PHP là gì?
 • Các qui tắc đặt tên biến trong PHP

Bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu về Hằng (constant) trong PHP.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here