Bài 3: Cú pháp PHP (PHP Syntax)

0
1125
Cú pháp PHP - PHP Syntax

1. Cú pháp PHP chuẩn (Standard PHP Syntax )

Một tập lệnh PHP (đoạn mã) bắt đầu bằng thẻ <?php và kết thúc bằng thẻ ?>.

Dấu phân cách PHP <?php và ?> Trong ví dụ sau chỉ đơn giản là yêu cầu công cụ PHP xử lý khối mã kèm theo dưới dạng mã PHP, thay vì HTML đơn giản.

<?php
// Some code to be executed
echo "Hello, world!";
?>

Mỗi câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy “;” – Điều này cho PHP Engine biết rằng đã kết thúc câu lệnh hiện tại.

2. Nhúng PHP vào HTML

Các tệp PHP là các tệp văn bản đơn giản với phần đuôi mở rộng .php.

Bên trong tệp PHP, bạn có thể viết HTML giống như bạn làm trong các trang HTML thông thường cũng như nhúng mã PHP để thực thi phía máy chủ.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>A Simple PHP File</title>
</head>
<body>
    <h1><?php echo "Hello, world!"; ?></h1>
</body>
</html>

Ví dụ trên cho thấy cách bạn có thể nhúng mã PHP trong HTML để tạo các trang web động được định dạng tốt.

Nếu bạn xem mã nguồn của trang web trong trình duyệt của mình, sự khác biệt duy nhất bạn sẽ thấy là mã PHP <php echo ‘Hello, world!’; ?> đã được thay thế bằng đầu ra ‘Hello, world’.

Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Khi bạn chạy đoạn mã này, PHP Engine đã thực hiện các hướng dẫn giữa các thẻ <? php, ?>.

Khi xong, máy chủ web sẽ gửi đầu ra cuối cùng trở lại trình duyệt của bạn hoàn toàn bằng mã HTML.

3. PHP Comments

Một comment chỉ đơn giản là đoạn văn bản bị bỏ qua bởi PHP Engine. Mục đích của các comment là giải thích đoạn mã đang làm cái gì.

Có comment code sẽ giúp các lập trình viên khác (hoặc chính bạn trong tương lai khi bạn quay lại chỉnh sửa mã nguồn) để hiểu những gì đoạn code này đang cố gắng làm với PHP.


PHP hỗ trợ các dòng đơn cũng như các bình luận nhiều dòng. Để viết một comment một dòng ta bắt đầu với 2 dấu gạch chéo “//” hoặc ký hiệu #. Ví dụ:

<?php
// This is a single line comment
# This is also a single line comment
echo "Hello, world!";
?>

Tuy nhiên, để viết comment nhiều dòng, hãy bắt đầu comment bằng dấu gạch chéo và theo sau là dấu hoa thị /* rồi kết thúc comment bằng dấu hoa thị theo sau là dấu gạch chéo */, ví dụ như sau:

<?php
/*
This is a multiple line comment block
that spans across more than
one line
*/
echo "Hello, world!";
?>

4. Viết Hoa, viết thường trong PHP

Tên biến trong PHP là trường hợp phân biệt Hoa thường (Case Sensitivity). Kết quả là các biến $color, $Color và $COLOR được coi là ba biến khác nhau.

<?php
// Assign value to variable
$color = "blue";
 
// Try to print variable value
echo "The color of the sky is " . $color . "<br>";
echo "The color of the sky is " . $Color . "<br>";
echo "The color of the sky is " . $COLOR . "<br>";
?>

Nếu bạn cố chạy đoạn mã ví dụ trên, nó sẽ chỉ hiển thị giá trị của biến $color và tạo cảnh báo “Undefined variable” cho biến $Color và $COLOR.

Tuy nhiên, các keyword, function và class name không phân biệt chữ hoa chữ thường. Kết quả là gọi gettype() hoặc GETTYPE() sẽ tạo ra kết quả tương tự.

<?php
// Assign value to variable
$color = "blue";
 
// Get the type of a variable
echo gettype($color) . "<br>";
echo GETTYPE($color) . "<br>";
?>

Nếu bạn cố chạy mã ví dụ trên, cả hai hàm gettype() và GETTYPE() đều cho cùng một đầu ra, đó là: string.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here