Jun V

Có thể bạn muốn xem

Bài viết cùng tác giả

Bài 12: Array (Mảng) trong PHP

Bài học này bạn sẽ học được cách sử dụng mảng trong PHP. Hiểu về mảng chỉ mục, mảng liên kết, mảng đa chiều và cách xem cấu trúc, dữ liệu của nó

Bài 11: Cách sử dụng câu lệnh điều khiển Switch…Case trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh Swicth...Case để kiểm tra hoặc đánh giá một biểu thức với các giá trị khác nhau trong PHP.

Bài 10: Cách sử dụng câu lệnh điều kiện IF, Else, Elseif trong Lập trình PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng câu lệnh điều kiện if, if...else, if...elseif...else (Conditional Statements) để thực hiện các hành động trong lập trình nói chung và Lập trình PHP nói riêng.

Bài 9: Cách sử dụng Toán tử (Operator) trong PHP

Trong bài học PHP này, bạn sẽ học sử dụng 8 loại toán tử để hoàn thành các công việc trong PHP.

Bài 8: Thao tác với String trong PHP

Ở bài học này, hãy cùng mình học cách lưu trữ và thao tác với chuỗi trong PHP

Bài 7: Kiểu dữ liệu (Data type) trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu có sẵn trong PHP như Int, String, Float, Number, Double, Boolean, Array, Object...