Jun V

Có thể bạn muốn xem

Bài viết cùng tác giả

Hằng số Ma thuật trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học Lập trình này, bạn sẽ học cách làm việc với các Hằng số Ma thuật trong PHP (Magic Constant).

Bài 31: Tìm hiểu Class và Object trong PHP

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ được học cách lập trình theo kiểu hướng đối tượng (OOP) trong PHP. Tìm hiểu về cách khai báo Class, Object và truy cập thuộc tính, phương thức của chúng...

Bài 30: Xử lý lỗi trong PHP (PHP Error Handling)

Trong bài hướng dẫn tự học PHP này, bạn sẽ học cách sử dụng các hàm xử lý lỗi trong PHP để xử lý khi xảy ra lỗi, cấc cấp độ lỗi, ví dụ hướng dẫn cụ thể

Bài 29: Hướng dẫn các Làm sạch và Xác thực dữ liệu phổ biến với PHP Filters

Trong bài hướng dẫn tự học lập trình PHP này, bạn sẽ được hướng dẫn về cách làm sạch và xác thực dữ liệu đầu vào của người dùng với PHP Filters

Bài 28: Hướng dẫn Validate Form trong PHP

Trong Lập trình chúng ta phải xác thực và làm sạch dữ liệu hay thường được gọi là validate form. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách validate form trong PHP.

Bài 27: Thu thập dữ liệu Người dùng bằng Biểu mẫu trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học Lập trình PHP này, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu cách lấy, thu thập dữ liệu đầu vào của người dùng được gửi qua một biểu mẫu (form) bằng cách sử dụng các biến superglobal trong PHP như: $_GET, $_POST và $_REQUEST.